Privatumo politika

MB „SFERINIS KINAS“ PRIVATUMO POLITIKA

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas numato saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį.

Informuojame, kad MB ,,Sferinis kinas“ vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai. Pagrindinis mažosios bendrijos siekis – tvarkant asmens duomenis, užtikrinti, kad jie būtų konfidencialūs, tikslūs ir saugūs. MB ,,Sferinis kinas“ (toliau – SK), tvarkydama savo vartotojų duomenis, laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 

APIE ŠĮ DOKUMENTĄ

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) numato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.sferiniskinas.lt (toliau – Svetainė), lankantis mūsų socialinių tinklų paskyrose bei bet kokiu kitu būdu susisiekiant su mumis. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis.

Šioje Privatumo politikoje vartojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis laikoma pavardė, vardas, pašto ar el. pašto adresas, telefono numeris, buvimo vietos duomenys ir kt. Kita šioje Privatumo politikoje vartojama sąvoka ,,asmens duomenų tvarkymas“ – tai bet kuri informacija ar operacijų rinkinys automatiniais arba neautomatiniais būdais atliekamas su asmens duomenimis, kaip, pavyzdžiui, rinkimas, užrašymas, rūšiavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitu būdu juos padarant prieinamus, išdėstymas reikiama tvarka ar sujungimas derinant, blokavimas, trynimas ar naikinimas. Taip pat sąvoka „tvarkymas“ apima veiksmus, pagal kuriuos asmens duomenys vieno duomenų valdytojo yra perduodami kito duomenų valdytojo atsakomybėn. Sąvoka ,,duomenų valdytojas“ – reiškia tą, kuris pirmas gauna leidimą tuos duomenis surinkti ir apdoroti bei juos kaupia, o „duomenų tvarkytojas“ – tas, kuris turi duomenų valdytojo leidimą, o fizinis asmuo yra informuotas, kad būtent šis tvarkytojas gali duomenis tvarkyti, juos tvarko ir apdoroja pagal jau anksčiau aprašytą sąvoką.

Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems mūsų socialinių tinklų paskyrose ar Svetainėje, nepriklausomai nuo to, ar Jūs pildėte užsakymo formą (toliau – UF), kuri patalpinta Svetainėje, ar nepildėte, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje ar mūsų socialinių tinklų paskyrose.

 

APIE MUS

Šioje Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų valdytojas – MB „Sferinis kinas“, teisinis statusas: mažoji bendrija, juridinio asmens kodas: 303244176, buveinės adresas: Alėjos g. 8-6, Taurai, LT-72141 Tauragės r., el. pašto adresas: info@sferiniskinas.lt, interneto svetainės adresas: www.sferiniskinas.lt.

MB ,,Sferinis kinas“ turi mobiliuosius planetariumus ir teikia edukacines bei neformaliojo švietimo paslaugas įvairaus amžiaus žmonėms.

 

MB ,,SFERINIS KINAS“  PASLAUGOS TIKSLAS, METODAS IR UŽDAVINIAI

TIKSLAS – pasitelkus inovatyvų kultūrinės edukacijos ugdymo metodą, t. y. mobilų planetariumą, skatinti vaikus domėtis mokslu ir technologijų pasauliu, lavinti vaikų vaizduotę, kūrybingumą, pastabumą, nestereotipinį mąstymą, formuoti ir plėsti kultūrinį akiratį, ugdyti moksleivių kūrybinę saviraišką, kritinį mąstymą, vertybines nuostatas bei kompetencijas.

METODAS. Mobilus planetariumas yra veiksmingas formalųjį ugdymą papildantis kultūrinės edukacijos metodas, skatinantis mokomosios informacijos ilgalaikį išsaugojimą, mokslo turinio supratimą, ugdantis moksleivių  kūrybingumą, kritinį mąstymą ir vertybines nuostatas.

 

UŽDAVINIAI:

 1. Papildyti formalųjį švietimą ugdymo įstaigose, skatinant moksleivius geriau ir ilgam lakui įsisavinti mokomąsias žinias, kurias įgauna pamokų metu;
 2. Skatinti vaikus domėtis mokslo atradimais, tyrinėti aplinką;
 3. Lavinti vaikų vizualinį raštingumą, pastabumą, atmintį, kritinį mąstymą ir kūrybingumą;
 4. Plėsti kultūrinį akiratį bei lavinti vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdyti jų saviraiškos poreikius, kompetencijas, lyderystę ir išliekančias vertybes.

 

SK DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI

Tvarkant asmens duomenis laikomasi:

 • taikomų ir galiojančių teisės aktų (tarp jų ir BDAR reikalavimų);
 • teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo;
 • vartotojo duomenų tikslumo, saugumo, konfidencialumo, neteikiant asmens duomenų tretiesiems asmenims ir neviešinant jų, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;
 • tikslo apribojimo principo (t. y. aiškiai apibrėžtų ir teisėtų tikslų);
 • duomenų kiekio mažinimo principo (t. y. nebereikalingi, nebenaudojami, pasenę, klaidingi duomenys bus taisomi arba sunaikinami);

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Asmens duomenis tvarkome siekdami:

 • teikti Jums mūsų paslaugas ir pasiūlymus, kai naudojatės interneto svetaine www.sferiniskinas.lt ir/ar mūsų socialinių tinklų paskyromis, suteikiant plačias galimybes naudotis Svetainės ir socialinių tinklų paskyrų funkcijomis (pvz.: rašyti komentarus, pranešti svarbią informaciją, konsultuotis su SK teikiamų paslaugų susijusiais klausimais, pasirinkti filmus, pagal Jus dominančias temas ir amžiaus grupes, gauti pranešimus apie šio turinio atnaujinimą ir kt.);
 • užtikrinti Svetainės funkcionalumą, ją tobulinti, pasiūlyti geresnes, naujesnes, kokybiškesnes ir specialiai Jums pritaikytas paslaugas;
 • teikti Jums mūsų paslaugas, kai interneto svetainėje sferiniskinas.lt pildote UF;
 • matuoti ir gerinti mūsų Svetainės bei socialinių tinklų paskyrų veikimą;
 • žinoti vartotojų nuomonę ir pageidavimus, bei formuoti vartotojų interesų profilį parenkant tinkamą pasiūlymą;
 • greitai, patogiai ir kokybiškai pateikti SK naujoves bei pasiūlymus, kurie vartotojams yra aktualūs ir svarbūs.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

 • sutarties įvykdymas (šiuo pagrindu remiamasi tuomet, kai asmens duomenis tvarkyti būtina, norint įvykdyti sutarties įsipareigojimus);
 • sutikimas su šioje Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis;
 • teisinės prievolės, kylančios ir taikomos mums, vykdymas;
 • teisėti interesai.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SPECIFIKA

 • Jūs Svetainėje pildote UF:
 • identifikacinius duomenis (pvz.: įstaigos pavadinimas, vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas)
 • kontaktinius duomenis (pvz.: telefono numeris, adresas, el. pašto adresas ir kt.)
 • Siekiant užtikrinti, kad žinutės, el. laiškai ar komentarai būtų etiški ir teisėti, Svetainėje pildant UF arba rašant laišką el. paštu yra nurodomas IP adresas, el. pašto adresas ar socialinio tinklo paskyra. Jūs naudojatės Svetaine, o, tai reiškia, kad tam tikri duomenys gali būti perduodami mums automatiškai po Jūsų apsilankymo joje. Šie duomenys gali būti tvarkomi norint tobulinti Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą ar tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz.: interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, ir kt.)
 • Jūs lankotės SK socialinių tinklų paskyrose (pvz.: lytis, amžius, nuotrauka).
 • Jūs, lankydamiesi SK socialinių tinklų paskyrose, rašote komentarus, žinutes arba atsiunčiate laišką, o tokiu atveju SK yra matoma Jūsų socialinio tinklo paskyra. Tai daroma taip pat siekiant užtikrinti, kad laiškų turinys būtų etiškas ir nepažeistų Lietuvos Respublikos įstatymų.

SK nerenka ir netvarko Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

Tikėtina, kad tvarkant asmens duomenis, SK apjungia iš Jūsų gautus duomenis su duomenimis, SK surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, teisėtai gautais iš trečiųjų asmenų, viešai prieinamų šaltinių ir kt.). Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

SK garantuoja, kad asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes nenaudosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika. SK pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei tai padaryti būtų privaloma įstatymų numatyta tvarka arba jei mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR SAUGOJIMO TERMINAS

Jūsų asmens duomenų (pvz.: kai lankotės mūsų socialinių tinklų paskyrose ar/ir kai Svetainėje pildote UF) konkretų saugojimo terminą apibrėžti yra keblu, tačiau šis laikotarpis nėra ilgesnis, nei to reikalauja šioje Privatumo politikoje nurodyti duomenų tvarkymo tikslai, ar negu numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

SK siekia nesaugoti neaktualios informacijos (pvz.: asmens kodo, vartotojo amžiaus, pasenusių duomenų ir kt.), todėl yra saugoma tik pagrindinė ir aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

SK užtikrina, kad tvarkant asmens duomenis bus užtikrinamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Tačiau, kad ir labai stengdamiesi apsaugoti asmens duomenis, negalime visiškai užtikrinti duomenų saugumo perduodant duomenis internetu, kadangi informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Todėl perduodami duomenis mums – su duomenų perdavimu susijusią riziką prisiimate Jūs. SK užtikrina, kad gavęs asmens duomenis, taikys giežtas procedūras ir saugumo priemones, jog asmens duomenys būtų tinkamai saugomi nuo neteisėtos prieigos.

 

JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite šias su asmens duomenimis susijusias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nebereikalingi SK tikslams pasiekti, kuriems ir buvo surinkti;
 • paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų duomenis;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, pateikti skundą arba iškilus klausimams, rašykite mums adresu info@sferiniskinas.lt. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją, kurią įsipareigojame ištrinti po identifikacijos.

SK siekia garantuoti vartotojo teisių įgyvendinimą, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų prašymų ar reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

 • mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
 • valstybės saugumą ar gynybą;
 • viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

PRIVATUMO APSAUGOS NUOSTATŲ PAKEITIMAI

SK periodiškai gali keisti šį dokumentą, kad jis atspindėtų, kaip tvarkome Jūsų duomenis. Kai tik bus atlikti reikšmingi pakitimai, apie juos informuosime Svetainėje, socialinių tinklų paskyrose ir/ar el. paštu tam, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi Svetaine.

SLAPUKAI

Kaip ir daugelis interneto svetainių, taip ir svetainė www.sferiniskinas.lt naudoja slapukus,- mažus tekstinius failus parsiunčiamus į jūsų kompiuterį tam, kad pagerinti Jūsų patirtį. Plačiau apie slapukų naudojimo priežastis ir apie jų išjungimą skaitykite: https://sferiniskinas.lt/slapuku-politika/

 

SUSISIEKITE SU MUMIS

SK siekia klientų pasitenkinimo ir visada laukia jų atsiliepimų tam, kad pagerintų savo paslaugų teikimo kokybę, tad visuomet kreipkitės į mus apačioje nurodytais kontaktais, jei:

 • turite bet kokių klausimų ir/ar atsiliepimų apie šį dokumentą;
 • norite, kad pašalintumėme Jūsų asmens duomenis;
 • norite pasinaudoti kokiomis nors pranešime išdėstytomis savo teisėmis arba pateikti skundą;
 • norite pateikti pastebėjimus, atsiliepimus apie SK darbuotojų netinkamą elgesį, patarimus apie SK teikiamų paslaugų kokybę ir pan.

 

SK kontaktai

info@sferiniskinas.lt, sferiniskinas.lt, +370 657 36696.

 

Šią Privatumo politiką naudoti savo interesams, kopijuoti ir platinti galima tik su raštišku MB ,,Sferinis Kinas“ sutikimu.